Klimatguidade recept

Måltidens klimatavtryck uttrycks i kg koldioxidekvivalenter (CO2e). Klimatavtrycket inkluderar inte bara koldioxid utan även utsläpp av andra växthusgaser (exempelvis metan och lustgas) som måltiden orsakar. Växthusgasernas egenskaper att hålla kvar solens värme nära solen bidrar till global uppvärmning (effekten blir som i ett växthus). Klimatavtrycket är beräknat med hjälp av livscykelanalys där man beräknar de olika livsmedelråvarornas klimatpåverkan ur ett helhetsperspektiv. Källan för klimatdatan är RISE (Research Institutes of Sweden) klimatdatabas för livsmedel v 1.2.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk